powrót

Biblia

Wybierz z listy

  • 2011-05-26 22:36:46
   Biblia nie jest podobna do żadnej innej księgi, którą napisano. Jej roszczenia są także odmienne - to nie jest ludzka księga! Nie zmieni ona jednak twojego życia, jeśli nie będziesz oddany prawdzie - będzie jak wiele innych słów w morzu słów. Bóg nazwał swoje Słowo żywym. Nie wolno ci bawić się nim, gdyż jest zbyt mocne! Wiele wschodnich kultów posługuje się Pismem. Jest tak dlatego, że księga ta jest...
  • 2011-05-26 21:24:29
   Jak to się zaczęło czyli wynalazek tysiąclecia Czy zastanawiałeś się, który z wynalazków ostatniego tysiąclecia wywiera największy wpływ na twoje życie? Może telefon, telewizor lub samochód? Prawdopodobnie żaden z nich, lecz — jak twierdzi wielu znawców — mechanizacja druku. Człowiekiem, któremu przypisuje się obmyślenie pierwszej praktycznej metody drukowania, był Johannes Gensfleisch zur...
  • 2017-10-31 15:18:52
   FUNDACJA Świadome Chrześcijaństwo Toruń 31 PAŹDZIERNIK 2017 NOWY PRZEKŁAD NOWEGO TESTAMENTU. link do przekładu Toruński Przekład Nowego Przymierza - TNP Przekład dosłowny. Wersja drukowana będzie dostępna na Konferencji w Toruniu 25 listopada. Opracowywane przez ewangelicznie wierzących ludzi, związanych z Fundacją „Świadome chrześcijaństwo”, która ma opublikować to tłumaczenie. W pracach korektorskich i...
  • 2011-05-26 22:31:15
   Po XVIII wiekach chrześcijaństwa, ewangelia była dostępna w 68 językach, co stanowiło 1% języków świata. W XIX wieku Dobra Nowina została zaniesiona do ponad 450 języków. XX wiek przynosi dalszy wzrost tempa ewangelizacji świata. Około roku 1950, pierwsze 1000 języków ma dostęp do poselstwa o Jezusie. Obecnie ewangelia jest dostępna w ponad 2400 językach. Oznacza to, że od 1950 roku została ona zaniesiona...
  • 2011-05-26 21:33:32
   Statystyki - stan tłumaczenia Biblii Tłumaczenie Słowa Bożego na języki świata  Ludność świata:   6.5 miliarda   Liczba jęzków, którymi mówi się na świecie: [Ethnologue,15th Edition, 2005]   6912   Liczba języków, dla których trzeba...
Ta księga zawiera zamiar Boga, stan człowieka i drogę zbawienia; nagrodę dla świętych i los grzeszników. Opowieści w niej zawarte są prawdziwe. jej doktryny święte : a przepisy zobowiązujące. Zawiera ona światło , które cię poprowadzi. pokarm , który cię wzmocni. pociechę , która cię uraduje. Jest to mapa podróżnika , kij pielgrzyma , kompas pilota i miecz żołnierza. Jest to rzeka przyjemności, kopalnia zdrowia , raj chwały.

" Czytaj ją, aby być mądrym. wierz w nią .aby być bezpiecznym. wprowadzaj ją w czyn, aby być świętym. "


Biblia jest jednym z podstawowych źródeł kultury europejskiej, zarówno w sferze religijno-moralnej, jak w sferze inspiracji artystycznych. Dla ludzi wierzących Biblia jest Świętą Księgą, zbiorem prawd objawionych i przykazań, uczących jak żyć. Przez Kościoły chrześcijańskie uważana jest za Słowo Boże. Biblia stała się źródłem motywów dla pokoleń rzeźbiarzy, malarzy, pisarzy i kompozytorów. Jest skarbnicą wzorców osobowych i postaw; fabuł, anegdot i wątków, motywów, symboli i alegorii, frazeologii i stylistyki.

Powstanie

Księgi Starego Testamentu powstały między XIII a II wiekiem przed Chrystusem. Księgi Nowego Testamentu powstały w drugiej połowie I wieku (około 51 roku spisana została pierwsza księga - Pierwszy List do Tesaloniczan, a około 100 - 106 roku ostatnia - Apokalipsa św. Jana).
XIII w.p.n.e. - najstarsze teksty Biblii (Pięcioksiąg, najstarsze psalmy).
VIII - VI w.p.n.e. - księgi: Izajasza, Jeremiasza, Ezechiela.
V - IV w.p.n.e. - Księga Hioba, Pieśń nad Pieśniami.
II - I w.p.n.e. - Księga Mądrości (Biblia Tysiąclecia)
I w.n.e. - Nowy Testament

Języki

Biblia znaczy po grecku: księgi. To liczba mnoga od słowa 'biblion' - księga, zwój papirusu. Z czasem utrwaliła się jako nazwa własna, ale funkcjonuje również tytuł tradycyjny: Pismo Święte.

Księgi Starego testamentu zostały napisane w języku hebrajskim, aramejskim, oraz greckim. Księgi Nowego Testamentu w języku greckim, z wyjątkiem ewangelii według świętego Mateusza, która powstała w języku aramejskim.

Ugrupowania judaistyczne

W epoce hellenistycznej doszło do podziałów religijnych w ramach judaizmu. Podstawę każdego z trzech nurtów odnowy religijnej stanowił zdecydowany sprzeciw wobec hellenizmu. Różnice między nimi dotyczyły zarówno sfery sakralnej, jak i politycznej.

Faryzeusze - to zwolennicy dokładnego i ścisłego wypełniania biblijnego Prawa (Tory). Według nich należy je jednak zawsze dostosować do indywidualnej sytuacji człowieka, który wypełniając prawo, nie powinien doznać żadnej szkody. To zwolennicy całkowitego oderwania się od państwa Seleukidów.

Saduceusze - to w sferze religijnej grupa w gruncie rzeczy zbliżona do faryzeuszy. Różnice dotyczyły ważności ustnych przekazów wykładni Tory. W sferze politycznej natomiast saduceusze byli zwolennikami dialogu z Seleukidami.

Esseńczycy - to sekta bardzo radykalna i tajemnicza. Około roku 150 p.n.e. jej założyciel, Nauczyciel Sprawiedliwości, o nieznanym imieniu, zaczął wzywać do ścisłego wypełniania prawa, zebrał grupę zwolenników, przeniósł się na pustynię i założył wspólnotę religijną, która przetrwała do 70 r.n.e. Esseńczycy twierdzili, że Bóg ma swoje przeciwieństwo - złego Beliala, i między Bogiem a nim stale toczy się walka. Dziś najbardziej znana jest grupa esseńczyków z Qumran nad Morzem Martwym. W 1947 roku znaleziono tam, ukryte w jaskiniach, zwoje z tekstami esseńczyków, wśród których były hebrajskie rękopisy fragmentów, a także jednej całej księgi Starego Testamentu, datowane na okres od końca III wieku p.n.e. do połowy I wieku n.e.

Gatunki biblijne

Wyróżniamy: podanie, dialog, psalm, pieśń, kazanie, modlitwę, list, przypowieść (parabola), aforyzm, proroctwo (apokalipsa), sagę rodu, poemat.

Psalm - wyróżniamy psalmy błagalne, dziękczynne, królewskie, patriotyczno-religijne i mądrościowe. Są to hebrajskie pieśni łączące cechy hymnu i modlitwy.

Apokalipsa - szczególne proroctwo - wizja losów końca świata, Sądu Ostatecznego. Cechuje ją tajemnicza symbolika przekazu.

Przypowieść (parabola) - utwór, który za pomocą prostej fabuły pokazuje głębsze treści dotyczące człowieka. Opowiadane zdarzenia są tylko pretekstem, ilustracją prawd egzystencjalnych.


Mamy ważne powody, aby wierzyć w autorytet Biblii. Jest ona Słowem samego Boga, objawioną nam jego zbawczą prawdą. Jest natchniona od początku do końca i jest jedynym, nieomylnym przewodnikiem wiary i życia chrześcijańskiego. Im bardziej wnikliwie studiujemy Pismo Święte tym wyraźniej widzimy, że Biblia zdaje każdy egzamin, któremu ją poddamy, żeby potwierdzić jej nieomylność, boskie natchnienie i autorytet. Badanie wypełnionych proroctw biblijnych niezaprzeczalnie potwierdza fakt, że Biblia jest natchniona przez Boga. Tylko Bóg mógł doprowadzić do wypełnienia tak wielu proroctw w odpowiednim czasie, przez odpowiednie osoby i w odpowiedniej kolejności. Autentyczność Biblii jako Bożego Słowa potwierdza również to, że widzimy jak zmienia ona życie ludzi, którzy ją czytają, wierzą jej i żyją według jej nauki. Uważamy Pismo Święte za nieomylne, natchnione przez Boga i prawdziwie autorytatywne.

2 Tym. 3;16-17

Całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości, aby człowiek Boży był doskonały, do wszelkiego dobrego dzieła przygotowany.

Hebr. 4;12-13

Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca; i nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim, przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę.

2 Piotr. 1;19-21

Mamy więc słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone, a wy dobrze czynicie, trzymając się go niby pochodni, świecącej w ciemnym miejscu, dopóki dzień nie zaświta i nie wzejdzie jutrzenka w waszych sercach. Przede wszystkim to wiedzcie, że wszelkie proroctwo Pisma nie podlega dowolnemu wykładowi. Albowiem proroctwo nie przychodziło nigdy z woli ludzkiej, lecz wypowiadali je ludzie Boży, natchnieni Duchem Świętym.

Jan. 1;1-5

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie powstało, a bez niego nic nie powstało, co powstało. W nim było życie, a życie było światłością ludzi. A światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła.

Pismo Święte należy rozważać dniem i nocą. Jest ono naszym mieczem. Szczególną mądrość możemy czerpać z Przypowieści Salomona. Podczas czytania musimy być otwarci na głos Ducha Świętego, który do nas przemawia. Możemy również prosić Boga o to, aby dał nam poznanie. Biblia jest jak chleb dla człowieka. Kiedy przestaje jeść staje się słaby i upada. Dlatego należy codziennie, konsekwentnie i regularnie karmić się tym wspaniałym, danym od Boga pokarmem.


Cuda Starego i Nowego Testamentu.

Oto niektóre z cudów Starego Testamentu:

 • laska Aarona zamieniona w węża
 • 10 plag egipskich (woda Nilu zamieniona w krew, plaga żab, plaga komarów, plaga much, plaga wyginięcia bydła egipskiego, plaga wrzodów, plaga gradu, plaga szarańczy, plaga ciemności, śmierć wszystkich pierworodnych)
 • rozdzielenie wód Morza Czerwonego i zniszczenie pościgu egipskiego
 • gorzka woda zamieniona na wodę nadającą się do spożycia
 • Bóg zesłał mannę z nieba i przepiórki
 • woda wytrysnęła ze skały w Refidim
 • śmierć Nadaba i Abihu
 • ziemia rozstąpiła się i pochłonęła Koracha, Datana i Abirama
 • laska Aarona wypuściła pączki i wydała kwiat i dojrzałe migdały
 • woda wytrysnęła ze skały w Meriba
 • miedziany wąż, który leczył ludzi ukąszonych przez jadowite węże
 • oślica przemówiła do Bileama
 • rozdzielenie wód Jordanu
 • zdobycie miasta Jerycha
 • zatrzymanie słońca i księżyca
 • uschnięcie ręki Jeroboama
 • rozmnożenie oliwy i wskrzeszenie do życia syna wdowy przez Eliasza
 • spalenie stu wojowników wraz z ich dowódcami
 • rozdzielenie wód Jordanu przez Eliasza
 • wstąpienie Eliasza do nieba
 • rozdzielenie wód Jordanu przez Elizeusza
 • uzdrowienie wód Jerycha
 • dwa niedźwiedzie rozszarpały czterdzieści dwoje dzieci
 • dostarczenie wody armii
 • pomnożenie oliwy wdowy po proroku
 • przywrócenie życia chłopcu Szunamitki
 • uzdrowienie zatrutego pokarmu
 • rozmnożenie chleba
 • uzdrowienie Naamana z trądu
 • wydobycie siekiery z wody
 • zmartwychwstanie człowieka po dotknięciu zwłok Elizeusza
 • cofnięcie cienia o dziesięć stopni
 • zachowanie trzech mężczyzn w piecu ognistym
 • Daniel zachowany w lwiej jamie
 • Jonasz ocalony przez wielką rybę

Niektóre cuda Nowego Testamentu.

 • poczęcie przez Ducha Świętego w Nazarecie
 • zamiana wody w wino w Kanie Galilejskiej
 • uzdrowienie syna dworzanina
 • połów wielkiej ilości ryb w Jeziorze Galilejskim
 • uzdrowienie opętanego w Kafarnaum
 • uzdrowienie teściowej Piotra
 • uzdrowienie trędowatego
 • uzdrowienie sługi setnika
 • wskrzeszenie młodzieńca z Nain
 • uciszenie burzy nad Jeziorem Galilejskim
 • uzdrowienie dwóch opętanych w Gadara
 • uzdrowienie paralityka w Kafarnaum
 • uzdrowienie córki Jaira
 • uzdrowienie chorej na krwotok
 • uzdrowienie dwóch ślepych
 • uzdrowienie opętanego
 • chromy uzdrowiony nad Betesdą w Jerozolimie
 • uzdrowienie człowieka z uschłą ręką w Judei
 • uzdrowienie opętanego w Kafarnaum
 • nakarmienie 5000 mężczyzn w Dekapolu
 • uzdrowienie córki Kanaanitki w okolicy Tyru
 • uzdrowienie głuchoniemego w Dekapolu
 • nakarmienie 4000 mężczyzn w Dekapolu
 • przemienienie Jezusa na Górze Tabor
 • uzdrowienie ślepego w Betsaidzie
 • uzdrowienie epileptyka na Górze Tabor
 • uzdrowienie ślepego od urodzenia w Jerozolimie
 • uzdrowienie kobiety w Galilei
 • uzdrowienie chorego na puchlinę
 • oczyszczenie dziesięciu trędowatych w Samarii
 • uzdrowienie dwóch ślepych w okolicy Jerycha
 • wskrzeszenie Łazarza w Betanii
 • przeklęcie nieurodzajnego drzewa figowego na Górze Oliwnej
 • uzdrowienie ucha arcykapłana w Getsemane
 • zmartwychwstanie Pana w Jerozolimie
 • połów 153 dużych ryb w Jeziorze Galilejskim
 • wniebowstąpienie Pana na Górze Oliwnej
 • wylanie Ducha Świętego w Jerozolimie
 • uzdrowienie chromego w Jerozolimie
 • śmierć Ananiasza i Safiry w Jerozolimie
 • uzdrowienie Eneasza przez Piotra w Liddzie
 • Dorkas uzdrowiona przez Piotra w Joppie
 • Piotr uwolniony z więzienia w Jerozolimie
 • oślepienie Elimasa w Pafos na wyspie Cypr
 • cuda Pawła i Barnabasza w Ikonium
 • uzdrowienie kaleki w Listrze
 • przywrócenie Pawłowi zdrowia w Listrze
 • uwolnienie opętanej w Filipi
 • Paweł i Sylas uwolnieni z więzienia w Filipi
 • przywrócenie życia Eutychusowi w Troadzie

Królowie Judy i Izraela

Liczba lat panowania Królowie Judy Rok przed Chrystusem Królowie Izraela Liczba lat panowania
17 Roboam 975 Jeroboam I 22
3 Abijam, Abijjam 958    
41 Asa 955    
    954 Nadab 2
    953 Basza, Baaza 24
    930 Ela 2
    929 Zimri 7 dni
    929 Omri 12
    918 Achab 22
25 Jozafat 914    
    897 Ochozjasz 2
    896 Joram, Jehoram 12
8 Joram, Jehoram 891    
1 Ochozjasz 885    
6 (Atalia ?) 884 Jehu 28
40 Joaz, Jehoasz 878    
    856 Joachaz, Jechoachaz 17
    841 Joaz, Jehoasz 16
29 Amazjasz 839    
    825 Jeroboam II 41
52 Azariasz, Ozjasz 810 Zachariasz  
    773 Sellum, Szallum 6 miesięcy
    772 Manachem, Menachem 1 miesiąc
    772 Facejasz, Pekachiasz 10
    761 Facejasz, Pekach 2
    759 bezkrólewie 20
16 Joatam, Jotam 758   ok. 9
16 Achaz 742 Ozeasz  
ok. 5 bezkrólewie 730   9
29 Ezechiasz 727 Samaria zabrana  
    721    
55 Manases, Manasses 698    
2 Amon 643    
31 Jozjasz 641    
3 miesiące Joachaz, Jechoachaz 610    
11 Joakim, Jehojakim 610    
3 miesiące Jehojakin 599    
11 Sedekiasz 599    
  Jerozolima zabrana 588    

Listy apostolskie, miejsca i daty napisania

Tytuł listu Miejsce napisania Rok
I Tesaloniczan Korynt 53
II Tesaloniczan Korynt 53
Galacjan Efez 56 albo 57
I Koryntian Efez 58
II Koryntian Macedonia 58
Rzymian Korynt 59
Jakuba Jerozolima 62
Kolosan Rzym między 61 a 63
Efezjan Rzym między 61 a 63
Filemona Rzym między 61 a 63
Filipian Rzym między 61 a 63
Hebrajczyków Italia (Włochy) 64
I Piotra Babilon 64
I Tymoteusza Macedonia między 64 a 66
Tytusa Macedonia między 64 a 66
II Tymoteusza Rzym 67 albo 68
II Piotra Rzym 67 albo 68
Judy ? między 80 a 90
I Jana Efez między 96 a 100
II Jana Efez między 96 a 100
III Jana Efez między 96 a 100

Miesiące w starożytnym Izraelu

 1. Abib, Nisan - od połowy marca do połowy kwietnia, 30 dni
 2. Zif, Ijar - od połowy kwietnia do połowy maja, 29 dni
 3. Siwan - od połowy maja do połowy czerwca, 30 dni
 4. Tammuz - od połowy czerwca do połowy lipca, 29 dni
 5. Ab - od połowy lipca do połowy sierpnia, 30 dni
 6. Elul - od połowy sierpnia do połowy września, 29 dni
 7. Etanim, Tiszri - od połowy września do połowy października, 30 dni
 8. Bul, Marcheswan - od połowy października do połowy listopada, 29 dni
 9. Chislew, Kislew - od połowy listopada do połowy grudnia, 30 dni
 10. Tebet - od połowy grudnia do połowy stycznia, 29 dni
 11. Sebat - od połowy stycznia do połowy lutego, 30 dni
 12. Adar - od połowy lutego do połowy marca, 29 dni
 13. We-Adar - miesiąc dodawany w roku przestępnym

Izraelici oznaczali miesiące liczebnikami kolejnymi; tylko 4 miesiące miały dodatkowe nazwy. Z tych pierwszy miał nazwę Abib, drugi Zif, siódmy Etanim, ósmy Bul. Dopiero podczas i po niewoli babilońskiej pojawiła się reszta nazw.

Pieniądze, miary i wagi

 • Denar, Grosz - rzymska moneta równa jednemu dniu pracy w czasie pobytu Pana na ziemi.
 • Drachma - srebrna moneta grecka wartości jednego denara rzymskiego wagi około 4,36 grama, wartości około 8 dolarów.
 • Grosz - jedna drachma miała sześć groszy.
 • Mina, Grzywna - wartości około 40 dolarów, wagi około 570 gram.
 • Stater - grecka moneta złota lub srebrna o wartości około 2 dolarów.
 • Sykl - jednostka monetarna za czasów Dawida. Był złoty i srebrny, dwanaście razy niższy w wartości od złotego.
 • Talent - złoty o wartości około 90000 dolarów amerykańskich, srebrny wartości około 5700 dolarów amerykańskich.
 • Palec - około 2 cm.
 • Dłoń - cztery palce.
 • Piędź - pół łokcia, trzy dłonie, dwanaście palców, około 23 cm.
 • Łokieć - 6 dłoni, 24 palce, około 46 cm (mniejszy), 52 cm (większy).
 • Sążeń - około 185 cm.
 • Laska, Pręt - 7 większych łokci, około 3 metry.
 • Stadion, Staje, Stajnie - około 185 metrów.
 • Mila (Rzymska) - około 1478 metrów, 2000 kroków.
 • Żydowska Droga Sabatnia - 2000 łokci, około 1 km.
 • Miarka (hebr. log) - 0,54 litra.
 • Kwarta (hebr. hin) - 6,6 litra.
 • Wiadro (hebr. bat) - 39,3 litra, dziesiąta część korca.
 • Chomer, Homer, Kor - około 393 litry.
 • Łagiew, Bukłak - 3,9 litra.
 • Miarka (pszenicy) - 13,1 litra.
 • Efa (bat) - 39,3 litra, także beczka, baryła.
 • Korzec - 393 litry.
 • Gera - 0,6 grama, pół sykla.
 • Sykl - około 11,4 grama.
 • Funt - około 325 gramów.
 • Mina - jako jednostka wagowa około 570 gramów.
 • Talent - złota i srebra, wagi około 36,6 kg.

Chmura tagów

Czytelnia